Program konferencji

SOBOTA 30 MARCA

Collegium Broscianum
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
Wydziału Filozoficznego UJ, ul. Grodzka 52

PANEL I 10.00-11.30

dr Grzegorz Kubiński (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Ciało i trauma w kulturze współczesnej

dr Anna Chromik (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Utrata, ruch koloru, rytm dłoni: trauma i cielesność w koncepcji Transkryptum Brachy Ettinger

mgr Magdalena Brodacka (Uniwersytet Jagielloński), Szczelina w samym sercu Europy. Dwa obrazy traumatycznego rozpadu świata – Elias Canetti i Ota Pavel

11.30 – 12.00 przerwa kawowa

PANEL 2a 12.00-13.30

dr Jan Kutnik (Akademia „Artes Liberales”), Trauma sytuacji ekstremalnej – „badania” Bruno Bettelheima nad adaptacją do życia w obozie koncentracyjnym

mgr Filip Żelichowski (Uniwersytet Warszawski), Piętno traumy oraz postawy człowieka w obliczu wojny. Świadectwa ludzkich zachowań w opowiadaniach „epoki pieców” Adolfa Rudnickiego

mgr Katarzyna Grzybowska (Uniwersytet Jagielloński), Trauma site w perspektywie lokalnej. Las krępiecki – studium przypadku

PANEL 2b 12.00-13.30

Marta Włodarczyk (Uniwersytet Warszawski), Z cnotliwości, z pobożności, z natchnienia, ze strachu. O powściągliwości seksualnej świętej Jadwigi Śląskiej

mgr Artur Kołodziejczyk (Uniwersytet Łódzki), Wpływ traumy Holocaustu na wizję Boga. Krytyka propozycji Hansa Jonasa

mgr Radosław Rogowski (Uniwersytet Jagielloński), Strach przed diabłem — kognitywna analiza języka opisu

13.30 – 15.00 przerwa obiadowa

PANEL 3 15.00 – 16.30

mgr Krzysztof Sztafa (IBL PAN), Literaturoznawstwo poza reżimem traumy: terapia i prze-pisanie

mgr Agata Dziuba (Uniwersytet Jagielloński),  „A nie ścierpimy, aby wśród nas żyła”. Antygona jako homo sacer

mgr Adam Cichoń (Uniwersytet Warszawski), Trauma w obrazie „Pasażerka” Andrzeja Munka

16.30 – 17.00 przerwa kawowa

PANEL 4 17.00-18.30

Maciej Wcisło (Uniwersytet Jagielloński), Trauma wojenna w twórczości Józefa Wittlina

Anna Kazakowa (Północnokaukaski Uniwersytet Federalny), Selektywność pamięci i społeczna amnezja jako wskaźnik historycznej traumy

mgr Aleksandra Drzymała (Uniwersytet Łódzki), Doświadczenie traumy – perspektywa
ofiar stalkingu

dr hab. Jolanta J. Kociuba (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej), Uraz psychiczny a poczucie tożsamości. Doświadczenie traumatyczne a deficyty w zakresie poczucia tożsamości

NIEDZIELA 31 MARCA

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, ul. Podchorążych 2

PANEL 5 11.00-12.30

dr hab. Piotr Długosz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Teoria traumy w badaniu zmian społecznych – przypadek Ukrainy

dr hab. Agnieszka Matusiak (Uniwersytet Wrocławski), „Widok cudzego cierpienia”. Fotograficzne świadectwo Zagłady w Babim Jarze

mgr Alicja Balcerzak (Akademia Pomorska w Słupsku), Wojenne traumy w pamiętniku młodej Niemki z okresu I wojny światowej

12.30 – 13.00 przerwa kawowa

PANEL 6A 13.00-14.30

mgr Krzysztof Hliniak (Uniwersytet Jagielloński), Taniec a trauma. Zarys problematyki

mgr Hanna Kowalska (Uniwersytet Wrocławski), mgr Marta Kuc (Uniwersytet Wrocławski), Oblicza traumy w serialu „Opowieść podręcznej”

Kaja Krygier (Uniwersytet Jagielloński), Dominik Jodłowski (Uniwersytet Jagielloński), Dystopie poniewczasie. Estetyka dziecięcej traumy w twórczości dorosłych

PANEL 6B 13.00-14.30

mgr Kaja Łuczyńska (Uniwersytet Jagielloński), 11 września 2001 roku jako wydarzenie traumatyczne

mgr Katarzyna Wasiak (Uniwersytet Łódzki), Boszniacka trauma i jej próby oswojenia

Joanna Nawrotkiewicz (Uniwersytet Warszawski), Trauma historyczna jako narzędzie polityczne. Studium masakry nankińskiej

Reklamy

CFP: Paradygmaty traumy. Kultura – historia – praktyki

Wydarzenie traumatyczne dezintegruje osobowość człowieka, a z ustalonego, znajomego symbolicznego obrazu rzeczywistości tworzy obraz wypaczony, wrogi, którego symbole zmieniają swoje znaczenie i siłę wyrazu. Samo zjawisko nie jest w kulturze niczym nowym – już w eposie o Gilgameszu można dostrzec ślady tego, co obecnie nazywa się stresem pourazowym (ang. PTSD); literatura antyczna, średniowieczna i późniejsza obfituje w przykłady wydarzeń traumatycznych i sposoby radzenia sobie z rozbitym oglądem świata. Duża część literatury po 1918 porusza problemy związane z wpływem wydarzeń generujących destrukcję psychiki człowieka (jak obie wojny światowe) – a także dostarcza ich opisy oraz podejmowane próby ich zaleczenia. Kultura dostarcza również rozlicznych przykładów zmian sposobów postrzegania traumy oraz redefinicji pojęcia, co trwa do czasów obecnych – wystarczy przytoczyć przykład #MeToo, który wybuchł z pełną siłą w 2017 roku, kiedy trauma indywidualna stała się traumą zbiorową. CathyCaruth rozumie traumę jako kryzys reprezentacji, historii, prawdy i narracji (Trauma: Explorations in Memory), możliwy do rozpoznania poprzez reminiscencje i wspomnienia, o których jednak niewiele osób chce wiedzieć. Organizatorzy zapraszają wszystkie osoby zainteresowane do nadsyłania zgłoszeń. Zakres tematyczny zawiera (lecz nie wyczerpuje) następujące zagadnienia:

– definicje traumy;

– trauma a uwarunkowania kulturowe;

– obrazy traumy w kulturze i sztuce (literatura, sztuki plastyczne, film, komiks, serial, gry wideo, gry RPG);

– literacki aspekt języka traumy;

– PTSD w kulturze popularnej;

– trauma indywidualna i trauma zbiorowa;

– trauma historyczna;

– katastrofy naturalne i wypadki a trauma;

– trauma wojskowa/ wojenna;

– traumatogenność zbrodni i wiktymologia;

– traumy dziecięce (szkolne prześladowania, porzucenie, przemoc domowa, zaniedbywanie etc.);   

– doświadczenie traumy w przemocy;

– przepracowanie doświadczeń traumatycznych;

– fobie i traumy społeczne, media a trauma;

– tyrania, dyktatura, totalitaryzm a trauma;

– utrata, śmierć, żałoba, cierpienie.

Niezależnie od wymienionych, Organizatorzy konferencji są otwarci na jeszcze inne propozycje wystąpień.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres paradygmaty.traumy@gmail.com mija 12 marca 2019 roku. Na podany adres należy przesłać:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji, w tym zwłaszcza cateringu, przygotowania materiałów dla uczestników oraz publikacji pokonferencyjnej, przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 PLN. Po konferencji, organizatorzy przewidują – w zależności od liczby zainteresowanych – wydanie publikacji w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 4.0) lub numeru monograficznego czasopisma naukowego.

Miejsce i czas konferencji: Kraków, 30-31 marca 2019