CFP: Paradygmaty traumy. Kultura – historia – praktyki

Wydarzenie traumatyczne dezintegruje osobowość człowieka, a z ustalonego, znajomego symbolicznego obrazu rzeczywistości tworzy obraz wypaczony, wrogi, którego symbole zmieniają swoje znaczenie i siłę wyrazu. Samo zjawisko nie jest w kulturze niczym nowym – już w eposie o Gilgameszu można dostrzec ślady tego, co obecnie nazywa się stresem pourazowym (ang. PTSD); literatura antyczna, średniowieczna i późniejsza obfituje w przykłady wydarzeń traumatycznych i sposoby radzenia sobie z rozbitym oglądem świata. Duża część literatury po 1918 porusza problemy związane z wpływem wydarzeń generujących destrukcję psychiki człowieka (jak obie wojny światowe) – a także dostarcza ich opisy oraz podejmowane próby ich zaleczenia. Kultura dostarcza również rozlicznych przykładów zmian sposobów postrzegania traumy oraz redefinicji pojęcia, co trwa do czasów obecnych – wystarczy przytoczyć przykład #MeToo, który wybuchł z pełną siłą w 2017 roku, kiedy trauma indywidualna stała się traumą zbiorową. CathyCaruth rozumie traumę jako kryzys reprezentacji, historii, prawdy i narracji (Trauma: Explorations in Memory), możliwy do rozpoznania poprzez reminiscencje i wspomnienia, o których jednak niewiele osób chce wiedzieć. Organizatorzy zapraszają wszystkie osoby zainteresowane do nadsyłania zgłoszeń. Zakres tematyczny zawiera (lecz nie wyczerpuje) następujące zagadnienia:

– definicje traumy;

– trauma a uwarunkowania kulturowe;

– obrazy traumy w kulturze i sztuce (literatura, sztuki plastyczne, film, komiks, serial, gry wideo, gry RPG);

– literacki aspekt języka traumy;

– PTSD w kulturze popularnej;

– trauma indywidualna i trauma zbiorowa;

– trauma historyczna;

– katastrofy naturalne i wypadki a trauma;

– trauma wojskowa/ wojenna;

– traumatogenność zbrodni i wiktymologia;

– traumy dziecięce (szkolne prześladowania, porzucenie, przemoc domowa, zaniedbywanie etc.);   

– doświadczenie traumy w przemocy;

– przepracowanie doświadczeń traumatycznych;

– fobie i traumy społeczne, media a trauma;

– tyrania, dyktatura, totalitaryzm a trauma;

– utrata, śmierć, żałoba, cierpienie.

Niezależnie od wymienionych, Organizatorzy konferencji są otwarci na jeszcze inne propozycje wystąpień.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres paradygmaty.traumy@gmail.com mija 12 marca 2019 roku. Na podany adres należy przesłać:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji, w tym zwłaszcza cateringu, przygotowania materiałów dla uczestników oraz publikacji pokonferencyjnej, przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 PLN. Po konferencji, organizatorzy przewidują – w zależności od liczby zainteresowanych – wydanie publikacji w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 4.0) lub numeru monograficznego czasopisma naukowego.

Miejsce i czas konferencji: Kraków, 30-31 marca 2019

Reklamy